top
logo

Nasza matematyka

Być jak Ignacy

Echo "zerówki"

Sponsorem strojów sportowych
dla szkolnego UKS


Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy.


KONKURSY:

VII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY
"Święty Jan Paweł II - Znak Duchowej Wolności"

VII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

III Międzyszkolny Konkurs Astronomiczny


SU "Tęcza" PDF Drukuj Email
Wpisany przez zsbrzeznica   
czwartek, 06 maja 2010 06:38

1. Informacje ogólne

(wyciąg ze statutu spółdzielni)

 1. Spółdzielnia Uczniowska jest organizacją uczniów prowadzoną przez nich samodzielnie pod opieką nauczyciela-opiekuna i działa na podstawie statutu uchwalonego przez walne zgromadzenie lub przez członków - założycieli.

 2. Nazwa spółdzielni brzmi: "TĘCZA"

 3. Terenem działalności spółdzielni jest budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy.

 4. Spółdzielnia może zrzeszać uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy uczniów Publicznego Gimnazjum w Brzeźnicy.

 

2. Cele i zakres działania

§ 2

CELEM SPÓŁDZIELNI JEST:

 1. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania i gospodarowania w warunkach gospodarki rynkowej.

 2. Prowadzenie działalności gospodarczej, a szczególnie handlowej, usługowej, wytwórczej na rzecz szkoły i uczniów.

 3. Kształtowanie nawyków oszczędzania oraz celowego wykorzystania wypracowanej nadwyżki bilansowej.

 4. Organizowanie wzajemnej pomocy i zaspokajanie materialnych i kulturalnych potrzeb członków.

 5. Propagowanie idei spółdzielczości w środowisku szkolnym.

§ 3

Spółdzielnia współdziała z innymi organizacjami na terenie szkoły.

§ 4

Spółdzielnia może inicjować i prowadzić działalność, np. w następujących dziedzinach:

 1. wytwarzania, stosowanie do warunków i umiejętności młodzieży, pomocy dydaktycznych dla potrzeb szkoły innych zainteresowanych spółdzielni, zabierania i kompletowania obrazów przyrodniczych, prowadzenia drobnej wytwórczości i wykonywania nieskomplikowanych usług,

 2. działań na rzecz ekologii i ochrony środowiska

 3. organizowanie na terenach dozwolonych zespołowego zbioru runa leśnego i surowców wtórnych,

 4. organizowanie zakupu i sprzedaży towarów, a szczególnie przyborów szkolnych, podręczników oraz sprzętu sportowego, turystycznego itp.

 5. udzielanie pomocy finansowej lub zaopatrywania w podręczniki i przybory szkolne członków spółdzielni będących w trudnych warunkach materialnych,

 

§ 5

Spółdzielnia popularyzuje zasady spółdzielczości, utrzymuje kontakty ze spółdzielniami patronackimi dorosłych. Fundacją Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej i innymi organizacjami, organizuje spółdzielcze imprezy, wycieczki i obozy oraz bierze aktywny udział w społeczno - kulturalnym życiu szkoły.

 

§ 6

Spółdzielnia może być członkiem zbiorowym spółdzielni dorosłych.

 

3. Organy Spółdzielni

§ 11

1. Organami spółdzielni są:

 • walne zgromadzenie

 • rada nadzorcza

 • zarząd spółdzielni

2. Walne zgromadzenie może być zastąpione przez zebranie przedstawicieli w stosunku

1 przedstawiciel na 10 członków spółdzielni.

 

B. Rada nadzorcza

§ 15

Rada nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością spółdzielni.

§ 16

Rada nadzorcza składa się z co najmniej trzech członków wybieranych na okres kadencji.

§ 17

Do obowiązków rady nadzorczej należy:

 1. nadzór i kontrola działalności spółdzielni

 2. powoływanie i odwoływanie członków zarządu

 3. zatwierdzanie regulaminu pracy zarządu

 4. akceptowanie proponowanego porządku obrad walnego zgromadzenia i rozpatrywanie sprawozdania zarządu, sprawozdania finansowego projektu planu pracy i preliminarza przychodów i rozchodów

 5. składnie sprawozdań walnemu zgromadzeniu z realizacji swoich obowiązków

 

C. Zarząd Spółdzielni

§ 20

Zarząd kieruje całokształtem bieżącej działalności spółdzielni oraz reprezentuję tę spółdzielnię na zewnątrz.

§ 21

Zarząd spółdzielni składa się z co najmniej trzech członków powołanych przez radę nadzorczą.

 

 

 

Trochę historii

SU w Brzeźnicy powstała 20.XI.1958r. Jej organizatorem był Michał Uliszak,
a dyrektorem szkoły Stefan Gac.
Od roku szkolnego 1958/60 opiekę nad SU objęła Cecylia Gac i była opiekunem do roku 1963. Po niej opiekunem została Stanisława Żądło, nauczycielka matematyki, za czasów której SU rozwinęła swoją działalność.
Uczestniczyła w konkursach na najlepszy pracujący SU w kraju, zdobywając wyróżnienia i nagrody na szczeblu gminy, powiatu i woj. rzeszowskiego,
a od roku 1975 woj. tarnowskiego.
Największym osiągnięciem było zdobycie w roku 1978 III miejsca w kraju
na najlepszą spółdzielnie uczniowską działającą w szkołach wiejskich.
Wręczenie nagrody odbyło się 1 października 1978 roku u nas w Brzeźnicy, gdzie przyjechali:

 1. przedstawiciele Centralnego Związku Spółdzielni Rolniczych "SCH" 
  z Warszawy

 2. Wojewódzka Komisja SU z Tarnowa

 3. wycieczka opiekunów z woj. Bielski Biała

Za wzorową pracę opiekuna Stanisława Żądło otrzymała odznaczenie "Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego" i Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Po przejściu kol. Stanisławy Żądło na emeryturę, spółdzielnia trochę podupadła. Częściej zmieniali się opiekunowie.
Od roku 2002, opiekę nad SU sprawuje Urszula Maź, która została przeszkolona na kursie, dokształcała się na naradach organizowanych przez GS Dębica, której SU jest członkiem.
Przez cały czas naszej działalności włączmy się w życie kulturalne naszej szkoły. Organizujemy konkursy, współdziałamy z innymi organizatorami działa łającymi w szkole: LOP, Samorządem Uczniowskim, PCK, organizujemy wyjazdy do kina i na wycieczki.

W roku 2008 nasza spółdzielnia obchodziła 50 ? lecie założenia.
Z tej okazji 28 maja zorganizowaliśmy uroczystość, w której wzięli udział liczni zaproszeni goście. Wśród nich gościli: Michał Zaremba - Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej, p. Alicja Krzak - wizytator KO 
w Rzeszowie, dyrektor GZEASiP - p. Zdzisław Siwula, radni gminy, sołtysi wsi, opiekunowie spółdzielni uczniowskich, emeryci.

Spółdzielnia uczniowska "Tęcza" otrzymała Odznakę Krajowej Rady Spółdzielczej za zasługi dla spółdzielczości oraz puchar od Krajowej Rady Spółdzielczej z okazji 50 - lecia działalności.

 

 

 

 

Sukcesy i osiągnięcia

2003r -  III miejsce w gminnym konkursie "Zaopatrujemy Spółdzielnie Uczniowskie w placówkach GS SCh w Dębicy"

2004r -  I miejsce w gminnym konkursie "Zaopatrujemy Spółdzielnie Uczniowskie w placówkach GS SCh w Dębicy"

2005r -  II miejsce w gminnym konkursie "Zaopatrujemy Spółdzielnie Uczniowskie w placówkach GS SCh w Dębicy"

2006r - wyróżnienie indywidualne dla ucznia Marka Maź w konkursie "Zdrowa przyroda", " Zdrowa żywność", " Zdrowy człowiek"

2006r - wyróżnienie dla SU w Konkursie "Zdrowa przyroda", " Zdrowa żywność", " Zdrowy człowiek"

2008r -  I miejsce w ogólnopolskim konkursie o puchar Ministra Edukacji Narodowej

2008r -  V miejsce uczennicy Katarzyny Soleckiej w Ogólnopolskiej Olimpiadzie "Wiem wszystko o polskiej spółdzielczości"

2008r -  nadanie odznaki Spółdzielni Uczniowskiej "Tęcza" za zasługi dla spółdzielczości

 

Solenizanci

Wczoraj : Juliusza Lukasza
Dzisiaj : Pelagii Piotra
Jutro : Ireny Jana

EFS

Pracownie komputerowe w szkole współfinansowane przez

Polecamy

MEN

KO

OKE

Gmina Dębica

Scholaris

Interklasa

PCEN

sieciaki

ARISS

Szkoła uczestniczy w międzynarodowym projekcie edukacyjnym ARISS

Szkoła humanitarna

 

 


 


bottom

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Free Joomla Templates, web hosting. Valid XHTML and CSS.

Redaktor strony: Renata Iwasieczko
Administrator techniczny: Hubert Hajduk
All rights reserved

stat4u