top
logo

Nasza matematyka

Być jak Ignacy

Echo "zerówki"

Sponsorem strojów sportowych
dla szkolnego UKS


feed-image Feed Entries

Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy.


KONKURSY:

VII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY
"Święty Jan Paweł II - Znak Duchowej Wolności"

VII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

III Międzyszkolny Konkurs Astronomiczny


Bezpieczna Szkoła
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzeźnicy zdobył tytuł "Bezpiecznej Szkoły" PDF Drukuj Email
Wpisany przez R.I.   
poniedziałek, 29 kwietnia 2013 11:27

 

Rok szkolny 2012/2013  został ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Rokiem Bezpiecznej Szkoły. Bezpieczna szkoła sprawia, że zarówno uczniowie, jak i nauczyciele, mogą spokojnie realizować swoje cele edukacyjne. Zagadnienie to jest szczególnie istotne, nie tylko dla nauczycieli i uczniów, ale także dla rodziców. Dlatego tak ważne jest zapewnienie każdemu uczniowi dobrych, bezpiecznych warunków do nauki, wychowania i rozwoju. Mając na uwadze powyższe przesłanki Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzeźnicy przystąpił do ogólnopolskiego konkursu BEZPIECZNA SZKOŁA - BEZPIECZNY UCZEŃ, którego hasłem było: Prawo, Przyjaźń, Tolerancja. Celem konkursu było spopularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki w tym ucznia-obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego. Równocześnie konkurs miał służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów. Szkoły przystępując do konkursu przyjęły na siebie zadania, których wykonanie było oceniane przez jury punktowo, w skali od "1" do "10". Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu Bezpieczna Szkoła było uzyskanie co najmniej 80 punktów za 10 zadań. Nasza szkoła w okresie od 15. 09. 2012r.  do 28. 02. 2013r.  wykonała szereg zadań przewidzianych regulaminem konkursu. Zorganizowane zostały spotkania z przedstawicielami  Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego poświęcone bezpiecznym zachowaniom w szkole, domu, na ulicy -  zagrożenia, udzielanie pomocy, obrona konieczna itp. Bardzo pomocne okazały zajęcia warsztatowe "Ratujemy i uczymy ratować" przeprowadzone przez instruktorkę udzielania  pierwszej pomocy, która poprzez prezentację różnych sposobów udzielania pomocy poszkodowanemu uświadomiła dzieciom, jak ważne jest w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwo każdego z nas. Dzieci z zainteresowaniem wykonywały ćwiczenia na fantomach, utrwaliły wiadomości i umiejętności dotyczące zachowania w sytuacji zagrożenia. Pracownice GOPS-u rozmawiały z dziećmi o tym, gdzie można szukać pomocy w trudnych sytuacjach społecznych i życiowych, o samotności ludzi bezdomnych, niepełnosprawnych lub samotnych życiowo, o różnorodności postaw i zachowań ludzkich wobec biedy ludzi potrzebujących i różnych form pomocy. Prowadzące spotkanie przekazały młodzieży adresy portali internetowych, gdzie mogą poczytać o formach pomocy i jak ją okazać ludziom będącym w trudnej sytuacji życiowej oraz numery telefonów instytucji w naszej gminie, które taką pomoc oferują. Przeprowadzono w klasach szereg konserwatoriów na różnorodne tematy, takie jak: Tytoń, narkotyki, dopalacze - jak się przed tym bronić?, Kibole, blokersi, grupy podwórkowe - co robić, jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciśnięciem do "paczki", Mój przyjaciel jest inwalidą - jak kształtować postawy akceptujące niepełnosprawność. Szeroko poruszane były problemy związane z prawami i obowiązkami uczniów. W formie debat i pogadanek uświadamiano uczniom, że przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia. Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Dębicy zapoznali uczniów    z podstawowymi regułami prawa cywilnego i karnego w konwencji odpowiedniej dla grup wiekowych, a także z tematyką przestępczości nieletnich i wykonywania kar orzeczonych przez sądy dla nieletnich oraz sądy powszechne. Ważnym elementem spotkania było przybliżenie problematyki dotyczącej zjawiska cyberprzemocy oraz nadużyć w Internecie. Uczniowie dowiedzieli się jak radzić sobie z tym zjawiskiem i gdzie szukać pomocy. Nauczyciele wiedzy o społeczeństwie oraz wychowania do życia w rodzinie przeprowadzili w klasach gimnazjalnych debaty uczniowskie nt. Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel, w których uczniowie odpowiadali na pytanie W jaki sposób wpływasz na kształt państwa i społeczeństwa, w którym żyjesz? Młodzież rozmawiała o obowiązujących zasadach i normach społecznych, o potrzebie prezentowania postawy obywatelskiej. Przeprowadzono  szkolne  konkursy nt. "Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi (nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości)", "Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia, udzielania pomocy, obrona konieczna"  - prace plastyczne, pisemne wypowiedzi, prezentacje multimedialne. We wszystkich klasach zostały przeprowadzone pogadanki na temat: Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne. Pedagog szkolny przeprowadził zajęcia profilaktyczno- wychowawcze na temat "Twoje Prawa w aspekcie Polskiej Karty Praw Ofiary". Zajęcia dotyczyły podstawowych praw człowieka i miały na celu rozwijanie postawy dezaprobaty wobec przemocy. Zajęcia w dużej mierze pozwoliły uczestnikom pozyskać informacje na temat praw człowieka i ofiar, uświadomiły różnorodność zachowań problemowych oraz ich skutki i konsekwencje, tym samym skłoniły do refleksji nad swoim zachowaniem.

W efekcie działań przeprowadzonych w ramach programu osiągnięto następujące cele:

 • upowszechnianie informacji o placówkach prowadzących programy z młodzieżą,
 • stworzenie systemu wsparcia dla uczniów- uczeń wie, że nie jest sam ze swoimi problemami i gdzie może uzyskać pomoc),
 • zwiększenie świadomości społecznej o zagrożeniach oraz możliwościach uzyskania pomocy,
 • podwyższenie kompetencji wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli i rodziców,
 • wzrost osiągnięć edukacyjnych dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa,
 • wzrost aktywności uczniów na zajęciach,
 • uczniowie potrafią rozpoznawać własne zainteresowania i chcą pracować nad ich rozwojem, współdziałają z innymi w realizacji zdań,
 • uczniowie potrafią współpracować w grupie i służyć pomocą innym,
 • wiedzą co to są uzależnienia, znają ich negatywne skutki i widzą jak się przed nimi  bronić,
 • wiedzą jak bezpiecznie poruszać się na drodze, rozpoznają zagrożenia w domu, w szkole i na ulicy,
 • znają podstawowe elementy wiedzy prawnej, są również świadomi odpowiedzialności prawnej podejmowanych zachowań ryzykownych,
 • znają różne rodzaje niepełnosprawności i wiedzą gdzie szukać pomocy oraz jak okazywać pomoc osobom chorym, samotnym, w trudnej sytuacji życiowej.

Zaangażowanie w działania związane z realizacją programu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń przyniosły wymierny efekt. Szkoła uczestnicząc w Drugim Ogólnopolskim Konkursie Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń zdobyła tytuł Bezpiecznej Szkoły oraz członkostwo OGÓLNOPOLSKIEGO KLUBU BZEZPIECZNE SZKOŁY.

 
Nie jesteś sam PDF Drukuj Email
Wpisany przez A. Bakota   
wtorek, 22 stycznia 2013 11:31

Uczniowie klas II i III uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielkami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy w ramach programu "Bezpieczna szkoła, bezpieczny uczeń".

Panie rozmawiały z dziećmi o tym, gdzie można szukać pomocy w trudnych sytuacjach społecznych i życiowych, o samotności ludzi bezdomnych, niepełnosprawnych lub samotnych życiowo, o różnorodności postaw i zachowań ludzkich wobec biedy i ludzi potrzebujących różnych form pomocy.

Omawiane problemy cieszyły się wielkim zainteresowaniem  i wywołały wielkie poruszenie wśród uczniów, którzy zadawali wiele pytań i domagali się informacji na temat podstawowych form pomocy, jaką i gdzie mogą uzyskać osoby samotne.

Prowadzące spotkanie przekazały młodzieży adresy portali internetowych, gdzie mogą poczytać o formach pomocy i jak ją okazać ludziom będącym w trudnej sytuacji życiowej i numery telefonów instytucji w naszej gminie, które taką pomoc oferują.

 
"Kibole, blokersi, grupy podwórkowe..." PDF Drukuj Email
Wpisany przez A.Duda   
wtorek, 18 grudnia 2012 13:26

W ramach projektu "Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń" w klasach naszego gimnazjum zorganizowane zostały zajęcia na temat "Kibole, blokersi, grupy podwórkowe - co robić jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciągnięciem do paczki".
Zajęcia poświęcone były problematyce funkcjonowania w środowisku młodzieży różnych organizacji, jak też umiejętności rozpoznawania zagrożeń oraz sposobów wciągnięcia do "paczki".
W czasie przeprowadzonych zajęć największą kreatywnością wykazała się klasa I Gimnazjum, która informacje na temat każdej grupy zobrazowała scenką teatralną. Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom związanym z kibolami. Poruszono temat bezpiecznego zachowania się na stadionach w czasie meczy oraz w sytuacjach zagrożenia ze strony pseudokibiców.
Młodzież chętnie wzięła udział w dyskusji. Uczniowie rozumieli powagę problemu. Wyrazili chęć współpracy z dorosłymi - pedagogiem, wychowawcą, rodzicami czy policją w razie zagrożenia.
Ukoronowaniem zajęć prowadzonych przez wychowawców w klasach było spotkanie z policjantem, który od strony prawnej zajął się problemem subkultur. Z młodszymi dziećmi przeprowadził interaktywne zajęcia dotyczące bezpiecznego zachowania  w domu, szkole, na ulicy.

Składamy serdeczne podziękowania dla Pana Jacka Batora, sierżanta sztabowego Komendy Powiatowej Policji w Dębicy, za duże zaangażowanie i ciekawy przekaz informacji.

 
Spotkanie z Policją PDF Drukuj Email
Wpisany przez zsbrzeznica   
poniedziałek, 26 listopada 2012 07:11

Składamy serdeczne podziękowania asp. Ryszardowi Różakowi, mł.asp Pawłowi Wabia i mł.asp. Łukaszowi Boczkowskiemu, za zorganizowanie i przeprowadzenie w naszej szkole zajęć w ramach akcji "Bezpieczna Szkoła".
Jesteśmy przekonani, że zarówno wiadomości przekazane w sposób przystępny z dużą dozą humoru, jak i umiejętności praktyczne, oraz świetna atmosfera zajęć, długo pozostaną w pamięci naszych uczniów i przyniosą zamierzone efekty.

Więcej…
 


Solenizanci

Wczoraj : Juliusza Lukasza
Dzisiaj : Pelagii Piotra
Jutro : Ireny Jana

EFS

Pracownie komputerowe w szkole współfinansowane przez

Polecamy

MEN

KO

OKE

Gmina Dębica

Scholaris

Interklasa

PCEN

sieciaki

ARISS

Szkoła uczestniczy w międzynarodowym projekcie edukacyjnym ARISS

Szkoła humanitarna

 

 


 


bottom

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Free Joomla Templates, web hosting. Valid XHTML and CSS.

Redaktor strony: Renata Iwasieczko
Administrator techniczny: Hubert Hajduk
All rights reserved

stat4u